Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN korzystania z platformy e-learningowej www.instruktorplywanianiemowlat.pl

1. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

nazwa użytkownika (Login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika. Nazwa użytkownika jest jawna i widoczna dla wszystkich użytkowników platformy e-learningowej instruktorplywanianiemowlat.pl

 • hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez platformę e-learningoweąinstruktorplywanianiemowlat.pl w procesie odzyskiwania hasła
 • autor – osoba tworząca kurs
 • prowadzący – osoba prowadząca kurs
 • administrator – osoba zarządzająca platformą

logowanie/zalogować się – potwierdzenie tożsamości użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy własnej użytkownika oraz hasła

platforma edukacyjna – platforma platformy e-learningowej instruktorplywanianiemowlat.pl dostępna za pośrednictwem sieci Internet

użytkownik – osoba korzystająca z platformy edukacyjnej w ramach wykupionego kursu na platformie e-learningowej instruktorplywanianiemowlat.pl

2. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług edukacyjnych dostępnych na platformy e-learningowej http://instruktorplywanianiemowlat.pl, oraz prawa i obowiązki użytkowników.
 2. Korzystając z platformy edukacyjnej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki regulaminu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać loga kursu oraz informacji jego dotyczących, na innych stronach internetowych bez uzyskania wcześniejszej zgody jej administratora.

3. Konto użytkownika

 1. Użytkownikiem platformy edukacyjnej jest uczeń/słuchacz, nauczyciel lub osoba administracji platformy e-learningowej instruktorplywanianiemowlat.pl.
  2. Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do platformy edukacyjnej.
  3. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom regulaminu udostępnił swoje hasło.
  4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tych danych.

4. Korzystanie z usług i treści zawartych platformie edukacyjnej

 1. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.
  2. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.
  3. Pełną odpowiedzialność za treść publikowanych w platformie edukacyjnej informacji ponosi ich autor.
  4. Po pomyślnym zalogowaniu się do platformy edukacyjnej, użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów znajdujących się w serwisie, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
  5. Użytkownicy posiadający konto w platformie e-learningowej wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej.
  6. Na platformie edukacyjnej udostępniane są kursy, którymi zarządza prowadzący kurs.
  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania platformy będą udostępnione na stronach portalu e-learningowego (w tym zmiany regulaminu).

5. Ochrona danych osobowych oraz prawa autorskie

 1. Administrator danych osobowych, chroni dane osobowe swoich użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej.
  3. Autor tworzący kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za opublikowane treści oraz musi być ich właścicielem z zachowaniem prawa autorskiego.
  4. Wszystkie treści i materiały umieszczone na platformie objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
  5. Rozpowszechnianie treści dostępnych dla użytkownika osobom spoza platformy e-learningowej jest zabronione.

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie problemy w pracy z platformą edukacyjną użytkownik powinien zgłosić administratorowi. 2. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej obowiązuje od 1 marca 2021 roku.
  3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego ustalania.